کارگاه مدل کسب و کار

بخش‌های مختلف بوم مدل کسب و کار شامل بر گروه‌های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال‌های ارتباطی و ... در چندین مورد، به صورت مطالعه موردی بررسی و به صورت کارگاه روی ایده‌های کارورزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید...